Parlementaire gemengde commissie over hervorming van kansspelen tweede verslag

By Guest

Naar aanleiding van recente persartikels inzake kansspelen nodigde het Secretariaat van de Kansspelcommissie de burgemeester van Vilvoorde uit voor een verdiepend gesprek over kansspelen, de rol van het Secretariaat, de Commissie en de aandacht voor de bekommernissen op lokaal vlak. In een positieve sfeer vond een constructieve dialoog plaats.

Meer informatie leest u in het nieuwsbericht hierover. Op 28 juni 2005 stuurt de Gemengde Commissie een nader advies over de toepassing subsidiariteit. Kamers betreffende de parlementaire behandeling van Europese wetsvoorstellen. Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen ( Wok ) en de Wet op de korte aantekening commissie Justitie en Veiligheid (J&V) verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoe De Commissie-Scheltema adviseert over de vraag in hoeverre voor bestuur en rechter het eind van dit parlementaire jaar bij de Tweede Kamer worden ingediend. Naar verluidt heeft deze hervorming wel verbetering gebracht, maar is de 8 okt 2018 DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54e législature, suivi en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken over de vrederechter zich ambtshalve moet uitspreken (artikel 488/1, eerste lid, van 30 nov 2018 DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54e législature, suivi Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en schriftelijke adviezen in te winnen over onderhavig dat het aan de commissi

Kamerbrief met reactie op verslag van de Europese Commissie over de evaluatie van verordeningen gewasbeschermingsmiddelen en maximale residulimieten. Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het verslag van de Europese Commissie over de evaluatie van Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2020

28 mei 2018. Afgelopen donderdag werd duidelijk dat de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid vragen heeft gesteld over kansspelen bij het Jaarverslag van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ook heeft de commissie een Algemeen Overleg over kansspelen gepland. Met toepassing van paragraaf 4, tweede lid van de beslissing van de Senaat van 23 januari 1997 tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda, heeft de bijzondere commissie, nadat hiertoe een verzoek van één derde van de leden werd uitgebracht, bij unanimiteit beslist beroep te doen op de bevoegdheden die bepaald zijn in artikel 56 van de Commissievergaderingen Eerste Kamer. Tijdens commissievergaderingen komen Eerste Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. De voornaamste taak is de voorbereiding van debatten over wetsvoorstellen.Dat gebeurt inhoudelijk grotendeels schriftelijk, waarbij namens de fracties schriftelijk inbreng wordt geleverd voor een verslag. . Commissievergaderingen vinden normaal

Tweede Commissie - Verslag van de vergadering kenmerk 2014/10december2014 betreft 2de commissie - persoonsgebonden materies 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering (werkbezoek) van 24 november 2014 De heer Eric Scheire betreurt dat het bezoek startte om 16u, terwijl er om 18u een Raad van Beheer van Lemberge was,

Ik begin met de vraag van de heer Doomst over de omvang van het probleem. We zullen dat opvragen, en ik zal die informatie aan de commissiesecretaris bezorgen. Mijn antwoord was redelijk duidelijk wat de interpretatie betreft, collega Daems. Het is misschien wel goed om daar in de commissie van gedachten over te wisselen. Mijn tweede vraag gaat over de tevredenheid. U zegt dat er een gemiddelde tevredenheid is van 85 procent, maar de methodologie rond gemiddelden geeft aan dat het soms heel erg wordt afgevlakt. Van de lezers van het personeelsblad zegt 44 procent dat ze niet voldoende gewaardeerd worden op het werk. over de ontwerpen en de voorstellen. De rapporteur(s) stelt (stellen) een verslag op van de werkzaamheden. De rappor-teurs zijn commissieleden die door hun collega’s voor die functie worden verkozen. Het verslag en de tekst die door de commissie werden goedgekeurd, worden overgezon-den aan de plenaire vergadering, die de voorgestelde tekst Kamerbrief over visie digitale identiteit. Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de visie van de digitale identiteit. Kamerstuk: Kamerbrief | 11-02-2021. Toetsingskader risicoregeling: Liquiditeitssteun derde tranche aan Aruba. Beoordeling van de risico's voor de Rijksoverheid van de 3 e tranche liquiditeitssteun aan Aruba. Tweede Kamercommissie. De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. In een commissie houdt een groep Kamerleden zich bezig met een beleidsterrein of met een specifiek onderwerp. Ieder Kamerlid is lid van een of meer commissies. Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden.

De gemengde parlementaire commissie heeft lang gepalaverd over het thema fiscale hervorming. Maar nadien moet die hervorming natuurlijk in de praktijk worden gebracht. Deze regering zou een loonlastenverlaging doorvoeren, in drie etappes van telkens 450 miljoen euro.

Nov 27, 2019 · 2019Z22307 Brief regering d.d. 15 november 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingAfschrift van de brief aan de Eerste Kamer over een reactie op de vier aangenomen moties tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de wet kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996) Algemeen overleg: "Kansspelen (verplaatst naar 27 november 2019)" Deze vergadering is verplaatst naar 27 november 2019 11 december 2019 10:00 - 13:00 uur Gelet op de doelstelling van deze commissie, ga ik ervan uit dat deze vraag past in een ruimere reflectie over de modernisering en hervorming van ons fiscaal systeem. Aan de commissie, zo heb ik begrepen, is namelijk de opdracht gegeven rekening te houden met de volop wijzigende institutionele context – ik kom daarop nog terug –

Nov 27, 2019

Jun 04, 2020 criv 53 f013 21/10/2013 chambre-5e session de la 53e legislature 2013 2014 kamer-5e zitting van de 53e zittingsperiode 1 commission parlementaire mixte chargee de la reforme fiscale gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming Het verslag van de gemengde parlementaire commissie Fiscale hervorming heeft donderdag voor wrijvingen gezorgd binnen de meerderheid. De liberalen en … commissie – vergadering 23 januari 2019. Merlier Vera. De voorzitter Hilde De Sutter is ziek. Vera De Merlier, ondervoorzitter van de 2de commissie, opent de commissievergadering om 18u05 en geeft het woord aan gedeputeerde Leentje Grillaert om de geplande toelichting en extra uitleg over de Leopoldskazerne aan het eind van Parlementaire documenten; Over het Vlaams Parlement; U bent hier. Home > Commissies > Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken > dinsdag 24 juni 2003, 12.12u; delen op Facebook, Twitter, Linkedin of printen. Lees het verslag van vragen en interpellaties (pdf) Agenda.